Privacy statement
Home
Mijnkookboek.net respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 1. Mijnkookboek.net verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 2. Op de Website wordt aan gebruikers bij hun inschrijving gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: Achternaam, voornaam, geslacht, land en e-mailadres. Deze gegevens kunnen later optioneel worden aangevuld met postcode en plaats.
 3. Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • het verzenden van berichten m.b.t. updates van, en onderhoud aan, de website.
 4. Mijnkookboek.net zal persoonsgegevens van gebruikers van de Website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Mijnkookboek.net op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Mijnkookboek.net niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.
 5. Om de dienstverlening op de Website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt Mijnkookboek.net IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 6. De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met Mijnkookboek.net. Stuur in dat geval een e-mail aan info@mijnkookboek.net. Vragen over ons Privacy statement kunnen eveneens aan dit e-mail adres worden gericht.
 7. Bij verdere groei en ontwikkeling van Mijnkookboek.net kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval heeft Mijnkookboek.net het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.
 8. Mijnkookboek.net is niet is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling of deelname aan een actie, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 10. Mijnkookboek.net zal de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.
 11. Mijnkookboek.net is te allen tijde gerechtigd dit Privacy statement te wijzigen. De meest recente versie van dit statement zal op de Website worden gepubliceerd.